Skúsenosť so žiarlivosťou manželky

Neodôvodnená žiarlivosť manželky spôsobila v mojom prípade rozpad viac ako tridsaťročného manželstva. Napriek tomu, že nejaké prípady bezdôvodného podozrievania z manželskej nevery sa vyskytli už skôr, boli obojstranne zvládnuteľné. Masívne prepuknutie nastalo pred tromi rokmi, keď manželke pre moje "usvedčenie z nevery" stačili nasledovné dve udalosti: - v železničnom vagóne som mal sedieť pri žene, ktorá keď uvidela nastupovať do toho istého vagóna aj manželku ,mala si rýchle odsadnúť odo mňa a urobiť na mňa pritom spiklenecké gesto. Túto ženu som následne spoznal až pri jej osobnej návšteve s jej manželom v našej domácnosti, keď dôrazne žiadala manželku, aby prestala zasahovať do jej súkromia, jej ohováraním a zisťovaním informácii z jej okolia. Pri tejto návšeteve sa manželka mojej domnelej frajerke ospravedlnila a sľúbila, že ju prestane obťažovať. - po tejto udalosti nastalo ďalšie "usvedčenie z nevery" počas dovolenkového pobytu na podnikovej chate, kde okrem mňa, manželky a môjho dospelého syna, bola aj kolegyňa z práce s manželom. S dotyčnou kolegyňou sa aj na pracovisku stretávame veľmi sporadicky a je jedna z mála, s ktorou si na pracovisku vykáme. Na to, aby z nej urobila moju ďalšiu frajerku stačilo, že pri nejakom večernom spoločnom posedení som jej omylom začal tykať. To bol dôvod na obvinenie, že tento pobyt sme si zorganizovali, len aby sme mohli byť spolu a na životných partnerov sme hrali len divadielko. Manželka rozútala proti tejto kolegyni osočovaciu kampaň pred jej manželom anonmnými telefónatmi, ku ktorým sa dodatočne priznala, dotyčnú kolegyňu po dovolenka navštívila na pracovisku a žiadala, aby ma nechala na pokoji. Jej správanie viedlo u kolegyne takmer k rozpadu jej manželstva a keď som ju upozornil na dôsledky jej správania, vôbec neprejavila pochybnosť nad správnosťou vlastného konania.. Okrem týchto dvoch prípadoch, napriek sústavnej kontrole osobných vecí, hovorov v mobile, osobnému sledovaniu ,manželka nezistila a ani nemohla zistiť nič, čo by preukazovalo moju neveru ,čo vo vzájomnom rozhovore aj sama priznala, ale ako ona hovorí, má takmer stopercentnú istotu v citovej oblasti, že koná správne a nemá žiadny dôvod na nejakú zmenu v správaní a na nejaké ospravedlenenie sa mne a ľuďom, ktorým ublížila. Neschopnosť zmeny jej správania som si uvedomil aj v psychologickej poradni, ktorú sme spoločne navštívili a kde sa diagnóza chorobnej žiarlivosti manželky potvrdila.Keď asi sama pociťovala slabosť svojich argumentov na moju neveru a uchýlila sa k neskutočným klamstvám, keď napr. o našom pobyte na podnikovej chate tvrdila navštívenej psychologičke , že nás s kolegyňou osobne pristihla pri milovaní pod stromom. Ak som si chcel nejako vysvetliť dôvody k takému náhlemu chorobnému prepuknutiu žiarlivosti manželky, mohli k tomu prispieť aj tieto okolnosti: - mal som veľmi zlé obdobie v práci, kde konflikty s nadriadeným, viedli k môjmu odvolaniu z dobre platenej pracovnej pozície a hrozila mi strata zamestnania vo veku, kedy nová práca sa hľadá len veľmi ťažko, - výrazný dlhodobý psychický stres, ku ktorému sa pridali vleklé ochorenia , spôsobili moju prechodnú stratu sexuálneho záujmu o manželku, čo si ona vysvetlila mojou neverou. Správnie, ktoré u manželky vyvolala jej chorobná žiarlivosť, som pociťoval za neznesiteľné a v konečnom dôsledku viedlo k rozpadu manželstva z nasledovných dôvodov: - dôšlo k úplnej strate vzájomnej dôvery, čo sa prejavovalo nielen v neustálej podozrievosti z nevery, ale prechádzalo do manželkinho presvedčenia, že na mňa finančne dopláca. Rozdelený model financovania domácnosti, ktorý fungoval roky, bol pre ňu zrazu neprijateľný, lebo mi umožňoval financovať frajerky. Začala trpieť pocitom, že je zneužívaná pri domácich prácach, preto mi odmietala prať osobnú bielizeň a upratovať domácnosť. Tieto veci, snažiac sa vyhnúť konfliktom som si začal vykonávať sám, - hrubé zásahy do vlastného súkromnia vo forme neústálej kontroly osobných vecí, hovorov na mobile, či sledovanie pri ceste z práce boli asi zdrojov najväčších vzájomných konfliktov, od ktorých však postupne manželka upustila, - uplné citové ochladnutie viedlo k prerušeniu sexuálneho života, keď manželka sa odsťahovala zo spoločnej spálne. Tomu predchádzalo aj psychické zraňovanie, keď v intímnych chvíľach dokázala klásť otázky typu:" Myslíš na tú druhú? Dúfam, že ma nenakazíš AIDS-om." - neustále hádky na témy, ktoré boli viacnásobne prediskutované a u ktorých manželka zotrvávala na svojich stanoviskách, ktoré sa síce logicky nevedela vysvetliť v prospech svojich tvrdení, ale na nich nič nehodlala zmeniť, lebo tak to vnútorne cítila. Snaha o logické vysvetlenie vytýkaného správania strácali zmysel a nadobúdal som dojem, že slovné hádky doslova vyhľadávala v tých oblastiach, ktoré ma najviac rozčulovali. Východisko som našiel v tom, že som s manžekou o týchto veciach prestal diskutovať a vzájomná komunikácia sa obmedzila len na veci fungovania spoločnej domácnosti. - rozbila mi rodinné zázemie, ktoré som mal v synoch, keď hádky a osočovania vyvolávala pri ich občasných návštevach v domácnosti,/synovia sú dospelí a žijú mimo našej domácnosti/. Pred príbuznými sa stavala do pozície trpiacej manželky a vzhľadom na tom, že žijeme v meste, kde sú príbuzní väčšinou z manželkinej strany, úspešne sa je podarilo narušiť ich vzťah ku mne, - jej nevypočitateľné správanie a neustála podozrievavosť viedla ešte pred úplným rozpadom manželstva k tomu, že som nemal odvahu chodiť s manželkou do spoločnosti a na spoločenské akcie, takže voľný čas a dovolenky sme začali tráviť úplne oddelene, - prepuknutím chorobnej žiarlivosti sa výrazne negatívne zmenili aj povahové rysy manželky. Manželka mala predtým silné sociálne cítenie, pracuje v sociálnej oblasti s dôchodcami a slabo mentálne postihnutými ľudmi a tejto práci sa venovala aj nad rámec pracovnej doby a pomáhať iným brala ako poslanie. Po prepuknutí žiarlivosti bola schopná vyvovalať rozpad manželstva mojích domnelých frajerok a nijako svoje správanie vnútorne neľutovala. Ked som jej to vyčítal, odbyla to konštatovaním že sa jedná o tvrdé, zákerné a vypočítavé ženy. V povahe sa prejavila snaha pomstychtivosť voči mne a domnelým frajerkám, začala sa doslova vyžívať v neústalych slovných konfliktoch.

Karol
(autor, návštevník nášho webu, dal súhlas so zverejnením svojho príbehu)